ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการฯ กรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการบรรจุข้าราชการ กรณีพิเศษ (ที่ต้องเตรียมมาในวันที่ 29 มิ.ย 2563)

Register 7

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

23.06.63