ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 มารายตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

 

Kkh5555