ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

 

ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 มารายตัว ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ณ งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู อาคารกายอุปกรณ์  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh444555