ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก