ประกาศศูนย์วิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศศูนย์วิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

PR 88888