ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับจัดสรรคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับจัดสรรคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/07/kkh124455.pdf