ผลการคัดบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงาน โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน