ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับผลการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับผลการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง