ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงาพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

4.ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิ