ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกาสรประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแสก่น สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับกาสรประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง