ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงานซักฟอก

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มงานซักฟอก