ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขมอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการฯ