ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ