ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด