ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรับย้าย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์