ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น