ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ