ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจัวหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ