ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น