ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ