ผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรางตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายบการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ