รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รับย้ายโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ใบขอย้าย สป

ใบขอโอน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)