รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเลื่อนแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ