รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ