รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2565 27 มิ.ย. พัชรินทร์ แสงมุงคุณ (รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ)