รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการ