รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ