รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศ กลุ่มงานเภสัชฯ โรงพยาบาลขอนแก่น  เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น   หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Kkhhh666