รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ