รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ