รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้าคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์