รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ