รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผุ้มีสิทธิเข้าสอบย้ายโอนข้าราชการ