รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ฯ