รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

         1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ    2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน พกส.