รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายปฏิบัติรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์