รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ประเภทอาวุโส ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส