ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรั้บเงินประจำตำแหน่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรั้บเงินประจำตำแหน่ง