ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา     โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเบต้า ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 

หมายเหตุ : ให้ปริ๊นซ์เอกสารและใบสมัครมาด้วย  หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์  และหากมีอาการเจ็บป่วยให้แจ้งล่วงหน้าที่ นางสาวจิราภรณ์ ผกากอง 043-009900 ต่อ 1603

 

Kkh.040765