ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.โท)  ลำดับที่ 1

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี)  ลำดับที่ 1-5

ให้มารายงานตัวในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักอำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

PR8989888