สิทธิการลา

ลาอย่างไรให้ถูกระเบียบ

การลา

สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560 (การลาต่าง ๆ)

แบบฟอร์มการลา

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบฟอร์มการลาพักผ่อนแบบฟอร์มการลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มลาออกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟร์อมการลาออกพนักงานราชการ

หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ)