หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 (แก้ไข)