หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 (1 ต.ค.64 ถึง 31 มี.ค.65)