ประกาศรายชื่อเผู้ผ้านการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง โรงพยาบาลขอนแก่น 15.พ.ค.63