ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ