แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

346 2562 แต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์แพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม