แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID- 19)

แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)