งานบรรจุ ทดลองราชการ

ทดลองข้าราชการ

(Download) แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองฯ รอบบรรจุบรรจุ 2 พ.ย 63

(Download) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองฯ (ตำแหน่งทันตแพทย์)

คส.กก ทันตแพทย์

(Download) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองฯ (กรณีพิเศษ โควิดเพิ่มเติม)

คส.กก โควิดเพื่มเติม

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มประเมินผลทดลองข้าราชการ