งานบรรจุ ทดลองราชการ

ทดลองข้าราชการ

(Download) แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองฯ รอบบรรจุบรรจุ 24 ส.ค 63 (กรณีพิเศษ ระยะที่ 2)

บันทึก ขอส่งแบบฟอร์มประเมินผลทดลองข้าราชการ (รอบบรรจุ 24 ส.ค 63)

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มประเมินผลทดลองข้าราชการ