แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ทดลองข้าราชการ

แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองฯ รอบบรรจุบรรจุ 16 เม.ย 63 (สหวิชาชีพ)

บันทึก ขอส่งแบบฟอร์มประเมินผลทดลองข้าราชการ (รอบบรรจุ 29 มิ.ย 63)

แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองฯ รอบบรรจุบรรจุ 29 มิ.ย 63  (กรณีพิเศษ ระยะที่ 1)