แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

Human Resource Management

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)

แบบฟอร์มใบขอย้าย

ใบขอย้ายข้ามจังหวัด

ใบขอย้าย (ภายในจังหวัด)

ใบขอย้าย (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

ใบขอโอน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

ขอโอน (ข้ามกระทรวง)

แบบขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร

ลาอย่างไรให้ถูกระเบียบ

การลา

สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2560 (การลาต่าง ๆ)

สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 การลาต่างๆ

แบบฟอร์มการลา

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบฟอร์มการลาพักผ่อนแบบฟอร์มการลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาอุปสมบท

หนังสือลาออกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟร์อมการลาออกพนักงานราชการ

หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ)