แบบฟอร์ม อวช. (เลื่อนระดับ/เงินประจำตำแหน่ง)

New! แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดทำเอกสารวิชาการ (อวช.)
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักจิตวิทยา และนักจิตวิทยาคลินิก

แนวทาง อวช.

New! แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.)
ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

Download

กลุ่มบุคคลที่ส่งเล่ม 1 (*ก่อน 1 มี.ค 2563) 

แบบฟอร์มเล่ม 2,3,4 เงินประจำตำแหน่ง (เงินประจำตำแหน่ง)
แบบฟอร์มเล่ม 2,3,4 เลื่อนระดับชำนาญการ (เลื่อนระดับชำนาญการ)

 

กลุ่มบุคคลที่ส่งเล่ม 1 (*หลัง 1 มี.ค 2563) 

แบบฟอร์มเล่ม 1 ใหม่ (เลื่อนระดับและเงินประจำตำแหน่ง) (เอกสารประกอบการคัดเลือก)
แบบฟอร์มเล่ม 2 ใหม่ (เลื่อนระดับและเงินประจำตำแหน่ง) (แบบประเมิน)

ตัวอย่างแบบฟอร์มเล่ม 2 ใหม่

แบบฟอร์มเล่ม 4 ใหม่ (เลื่อนระดับและเงินประจำตำแหน่ง) (ข้อเสนอแนวคิด)

แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล