งาน อวช. (เลื่อนระดับ/เงินประจำตำแหน่ง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินการตามกฏ ก.พ. (New!!!)

หลักเกณฑ์ใหม่ อวช.

สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลงานสายงานต่างๆ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขการประเมินผลงานฯ (ว1377)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขการประเมินผลงานฯ (ว123)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินประจำตำแหน่ง

1. การจัดทำเอกสารวิชาการ (อวช.)
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักจิตวิทยา และนักจิตวิทยาคลินิก
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แนวทาง-อวช..pdf

2. การเขียนผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ)
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2020/03/การเขียนผลงานขอรับเงินประจำตำแหน่ง-พยาบาลวิชาชีพ.pdf

แบบฟอร์ม
1. เลื่อนระดับชำนาญการ
1.1 (แบบใหม่) (New!!!)
(Download)…เอกสารคลิกลิงค์ นี้  >>> https://bit.ly/3IRzz9m

เงินประจำตำแหน่ง (New!!!)
(Download)…เอกสารคลิกลิงค์ นี้  >>> https://bit.ly/3iEtFxF

1.2 (แบบเดิม)

แบบฟอร์มเล่ม 1 ใหม่ (เลื่อนระดับและเงินประจำตำแหน่ง) (เอกสารประกอบการคัดเลือก)
แบบฟอร์มเล่ม 2 ใหม่ (เลื่อนระดับและเงินประจำตำแหน่ง) (แบบประเมิน)
แบบฟอร์มเล่ม 4 ใหม่ (เลื่อนระดับและเงินประจำตำแหน่ง) (ข้อเสนอแนวคิด)

หน้าปกรายงาน คลิก!! (สำหรับตำแหน่งที่ทำผลงานวิชาการฉบับเต็ม)
แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล คลิก

 

2. เลื่อนระดับชำนาญงาน
แบบประเมินบุคคล (กรณีการเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน/อาวุโส)

แบบประเมิน กรณีเลื่อน

แบบประเมินบุคคล (กรณีการย้ายและการโอน)

แบบประเมิน กรณีย้าย โอน