📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน