📢📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น✨

สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลาและสถานที่ โปรดดูรายละเอียดที่ประกาศด้านล่างนี้ 👇🏻

หมายเหตุ : ผู้ใดไม่มีใบสมัครงานและหลักฐานในการสมัครงานที่ต้องเตรียมมายื่นในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 3

และไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

 

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พกส.